ความเคลื่อนไหว

ภาพกิจกรรม

  • การศึกษาดูงานของโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 3 วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บันทึกคำ

  • พุทธพจน์  “บุคคลไม่โกรธตอบ บุคคลผู้โกรธแล้ว เชื่อว่าย่อมชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยาก

  • @ พุทธวจน @  ไม่ว่าบนท้องฟ้าไม่ว่าท่ามกลางสมุทร ไม่ว่าในหุบเขาไม่มีแม้แต่แห่งเดียว ที่ผู้ทำกรรมชั่วอาศัยอยู่ จะหนีพ้นกรรมไปได้

บทความ

© Copyright Information สสส. All Rights Reserved. WordPress
Designed by Gminator