ความเคลื่อนไหว

ภาพกิจกรรม

  • รายงานความก้าวหน้าโครงการพิเศษ :โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการ รุ่น 2ครั้งที่ 3 วันที่ 21 พ.ค.2559 ณ สคบศ.
  • การประชุมคณะทำงาน สสส. วันที่ 29 เม.ย. 59 ณ ห้องประชุมก่อ สวัสดิพาณิชย์ ศธ. เพื่อหารือเกี่ยวกับ การรายงานความก้าวหน้าโครงการพิเศษ ของ ผู้นำ รุ่นที่ 2 ครั้งที่3
  • นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน LEC วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
  • พิธีปิดการอบรมโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 1และพิธีเปิดการอบรมโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 3
  • การประชุมคณะทำงานโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2558

บันทึกคำ

  • พุทธพจน์  “บุคคลไม่โกรธตอบ บุคคลผู้โกรธแล้ว เชื่อว่าย่อมชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยาก

  • @ พุทธวจน @  ไม่ว่าบนท้องฟ้าไม่ว่าท่ามกลางสมุทร ไม่ว่าในหุบเขาไม่มีแม้แต่แห่งเดียว ที่ผู้ทำกรรมชั่วอาศัยอยู่ จะหนีพ้นกรรมไปได้

บทความ

>> รายงานผลกิจกรรมการศึกษาดูงาน Lec รุ่นที่ 3
>> สรุปผลการประชุมจัดทำกรอบและแนวทางการติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนา Lec
>> สรุปผลการดำเนินงานโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 3
>> รายงานความก้าวหน้าโครงการพิเศษ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3
>> สรุปผลการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ Module 2 และModule 4
>> โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงฯ กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รุ่นที่ 1 – 3
>> สรุปการบริหารโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงฯรุ่นที่ 3 กระบวนการเรียนรู้ 1
>> พิธีปิดการอบรมโครงการผู้นำฯ รุ่นที่ 1 และ พิธีเปิดการอบรมโครงการผู้นำฯ รุ่นที่ 3
>> ประกาศรายชื่อ โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 3
>> การสรรหาผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงฯ รุ่นที่ 3
© Copyright Information สสส. All Rights Reserved. WordPress
Designed by Gminator